Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Trang web Xoilac TV là một dịch vụ cung cấp cho người dùng các kênh truyền hình trực tiếp bóng đá miễn phí. Chúng tôi không sở hữu, kiểm soát, quản lý hay chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào được hiển thị, phát sóng, liên kết hoặc cung cấp trên trang web này. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất hay vi phạm nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào các nội dung, thông tin, sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

Người dùng sử dụng trang web Xoilac TV hoàn toàn tự nguyện và có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư của các bên thứ ba. Người dùng cũng có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tính chính xác, hợp pháp và an toàn của các nội dung, thông tin, sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp trên trang web này trước khi sử dụng hoặc tin tưởng vào chúng.

Trang web Xoilac TV có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các bên thứ ba điều hành. Chúng tôi không kiểm soát, giám sát hay chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin, sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp trên các trang web đó. Việc liên kết đến các trang web khác không có nghĩa là chúng tôi ủng hộ, tán thành hay liên kết với các bên thứ ba đó. Người dùng cần tự chịu rủi ro khi truy cập vào các liên kết đó và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các trang web đó.

Xoilac TV có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bất kỳ nội dung, thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp trên trang web này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền ngừng hoạt động hoặc giới hạn quyền truy cập vào trang web này mà không cần lý do hoặc thông báo.

Bằng việc sử dụng trang web Xoilac TV, người dùng đồng ý rằng họ đã hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này, họ không được phép sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng trang web này.